Sprawozdania finansowe – dlaczego należy je sporządzać?

Skrupulatnie prowadzona księgowość stanowi podstawę do sporządzenia dobrej jakości sprawozdania finansowego. Jego główną rolą jest informowanie osób z zewnątrz (inwestorów, instytucji publicznych) o sytuacji finansowej danej jednostki gospodarczej. Nowością są e-sprawozdania finansowe, które stanowi elektroniczną formę tradycyjnego sprawozdania.

W jaki celu sporządza się sprawozdanie finansowe?

Dostęp do księgowości mają w firmie nieliczne osoby. Co więcej, nie każdy byłby w stanie, jedynie za pomocą kont księgowych i zapisów na nich figurujących, ocenić rzeczywistą sytuację finansową jednostki. Z tego też powodu wiele przedsiębiorstw zobowiązanych jest sporządzać sprawozdanie finansowe co pewien czas. Zwykle sprawozdania sporządza się co kwartał, lecz najważniejszym pozostaje roczne sprawozdanie finansowe, które niejako podsumowuje to, co działo się w jednostce przez cały rok obrotowy. Roczne sprawozdanie finansowe wymaga nie tylko uporządkowania zapisów na kontach księgowych, ale również dokonania niezbędnej wyceny poszczególnych składników majątku. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, które zawiera pełnowartościowe dane, jest doskonałym źródłem informacji i obecnym stanie finansów jednostki. Korzystają z niego zarówno pracownicy, jak i inwestorzy czy jednostki publiczne, a także zarząd firmy. Więcej na temat e-sprawozdań można dowiedzieć się na stronie pwc.pl.

E-sprawozdania – jak je złożyć?

E-sprawozdania muszą od 2018 roku składać podmioty, które zobowiązane są do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Składa się je do KRS lub KAS, w zależności od tego, w jakiej formie działa podmiot gospodarczy. E-sprawozdanie niejako zastępuje sposób, w jaki wcześniej  były składane roczne sprawozdania finansowe, na przykład poprzez zeskanowanie dokumentu. System ten miał na celu ujednolicenie procedur dla wszystkich firm. W przypadku niezłożenia e-sprawozdania w wyznaczonym terminie, przedsiębiorcy narażeni są na różnego kary, w tym karę grzywny oraz pozbawienia wolności. Wcześniej jednak prowadzone jest tak zwane postępowanie przymuszające, które ma na celu wyegzekwowanie złożenia e-sprawozdania.